Overslaan en ga naar inhoud

We hebben onze Algemene Voorwaarden vernieuwd

Lees wat er is veranderd

We hebben een aantal artikelen in onze algemene voorwaarden aangepast. Hieronder lees je per artikel in de kleur oranje wat we gaan aanpassen. Heb je al Ziggo, dan gaan de nieuwe voorwaarden vanaf 1 juli in. Neem je vanaf 9 mei Ziggo, dan gaan de nieuwe voorwaarden meteen in.

1. Bij de aanschaf van nieuwe producten en diensten mogen we de kredietwaardigheid van de besteller controleren. Hierbij gebruiken we gegevens van onszelf en derden, volgens ons privacy statement. Is de uitslag van deze controle negatief, dan mogen we de aanvraag van dit nieuwe abonnement weigeren.

Wijziging in Artikel 3.4

Totstandkoming en ingangsdatum Abonnement 

Ziggo kan een Aanvraag weigeren als:

 • de Klant niet binnen het verzorgingsgebied van Ziggo woont;
 • de Dienst op het adres van de Klant niet, of niet in voldoende kwaliteit, geleverd kan worden;
 • de Klant minderjarig is;
 • de Klant geen IBAN bankrekening heeft;
 • er sprake is van technische of economische redenen die naar het oordeel van Ziggo deze weigering rechtvaardigen;
 • het aannemelijk is dat de Klant zijn verplichtingen uit het Abonnement niet zal naleven, wat onder meer het geval is bij niet-naleving door de Klant van een of meer verplichtingen uit een eerder of ander Abonnement;
 • de Klant een betaalachterstand bij Ziggo heeft en de levering van een Dienst als gevolg daarvan is opgeschort, de Aansluiting is afgesloten of het Abonnement is beëindigd; of
 • de Klant redelijkerwijze niet als kredietwaardig kan worden aangemerkt. Ziggo is gerechtigd om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te laten voeren of zich over de kredietwaardigheid van de Klant te laten informeren door derden.

2. De bepalingen over opschorting en beëindiging worden duidelijker. We nemen aanvullende redenen op wanneer we diensten tijdelijk stop mogen zetten of het abonnement beëindigen.

Wijziging in Artikel 6.6

Duur en beëindiging van het Abonnement

In aanvulling op wettelijke beëindigingsmogelijkheden (middels opzegging, ontbinding of anderszins) 

kan Ziggo een Abonnement zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de levering van de Dienst opschorten en zonder schadeplichtig te zijn, als:

 • de Klant handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, gedrags- en/of huisregels van Ziggo en/of een andere verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en deze tekortkoming van de Klant de maatregel van Ziggo rechtvaardigt;
 • dit volgt uit een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel;
 • Ziggo hiertoe gerechtigd is op grond van weten/ of regelgeving;
 • dit noodzakelijk is ter bescherming van de integriteit en de veiligheid van het Netwerk en de Dienst, of de apparatuur van de Klant; 
 • dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van een (ingehuurde) medewerker van Ziggo; 
 • voor de Klant een verzoek op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend.
 • de Klant onder bewind of curatele is gesteld; of

3. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt jaarlijks de CBS Consumentenprijsindex vast. Hierin maakt het CBS bekend met welk percentage de prijzen in Nederland stijgen. Op basis van die CBS Consumentenprijsindex mogen we jaarlijks onze tarieven aanpassen. Als we de tarieven indexeren, is dat op 1 juli, op basis van de gemiddelde inflatie over het voorgaande kalenderjaar. Als de CBS Consumentprijsindex negatief is, blijven de prijzen gelijk.  

Wijziging in Artikel 7.4

Wijziging Klantgegevens, Abonnement, Algemene Voorwaarden en Diensten 

Als een wijziging niet aantoonbaar in het voordeel van de Klant is, dan heeft de Klant het recht om het Abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt via de Klantenservice plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.

De Klant kan het Abonnement niet opzeggen als het een wijziging betreft die bij het afsluiten van het Abonnement met de Klant is overeengekomen, zoals een periodieke verhoging van tarieven op basis van de inflatie.

Wijziging in Artikel 10

Vergoedingen 

Uit hoofde van een Abonnement kan de Klant aan Ziggo onder meer de volgende vergoedingen verschuldigd zijn:

 • maandelijkse abonnementsvergoedingen;
 • eenmalige, periodieke of incidentele vergoedingen, waaronder administratiekosten (zoals kosten van betaalwijzen en incassokosten), afsluitkosten, voorrijkosten, kosten in verband met een door de Klant gevraagde wijziging van een Abonnement en kosten van bijzondere - al dan niet door de Klant gevraagde - voorzieningen of diensten, waaronder de kosten genoemd in lid 3;
 • variabele vergoedingen gerelateerd aan het feitelijke gebruik van de Dienst; en
 • overige verschuldigde vergoedingen, waaronder boetes en vergoedingen voor het gebruik, handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden, herstel of vervanging van met toebehoren, voor het gebruik van de Aansluiting of van niet door Ziggo ter beschikking gestelde apparatuur of voorzieningen en het incasseren van resterende abonnementsvegoedingen bij beëindiging binnen de minimum Abonnementsduur.

2. De Klant is de in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorrijkosten ook verschuldigd als hij op de afgesproken datum en tijd niet in het Perceel aanwezig is of niet de benodigde en redelijke medewerking wordt verleend en daardoor de installatie van een Dienst niet kan worden uitgevoerd of een storing niet kan worden verholpen.

3. De vergoeding voor het gebruik van een Dienst wordt, afhankelijk van de gekozen Abonnementsvorm, op de volgende wijze berekend:

 • een variabele vergoeding op basis van feitelijk gebruik van Ziggo Bellen door de Klant; en/ of
 • een (periodieke) vaste vergoeding voor een vooraf bepaald gebruik.

4. Ziggo heeft het recht om de vergoedingen en tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage gelijk aan de CBS consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Als Ziggo de tarieven indexeert, vindt dat plaats op 1 juli op basis van de gemiddelde inflatie in het voorgaande kalenderjaar. Als de CBS consumentenprijsindex negatief is, worden de prijzen niet aangepast.

5. Alle vergoedingen en tarieven uitgedrukt in euro en inclusief btw, tenzij anders vermeld. 

6. De hoogte van alle geldende vergoedingen is vermeld op ziggo.nl/tarieven. 

4. De bepalingen over opschorting en beëindiging worden duidelijker. We nemen aanvullende redenen op wanneer we diensten tijdelijk stop mogen zetten of het abonnement beëindigen.

Wijziging in Artikel 22.2

Gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen 

Als Ziggo de levering van Diensten geheel of gedeeltelijk opschort of beëindigt, op grond van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, dan:

 • heeft de Klant geen toegang tot de Diensten totdat deze opnieuw zijn aangesloten. Dit geldt ook als het Basis TV-Abonnement en het Abonnement op een andere Dienst op naam van verschillende Klanten staan;
 • blijft de Klant verplicht te voldoen aan alle verplichtingen uit de wet, de Abonnementen en eventuele overige geldende voorwaarden, waaronder de betaling van de (abonnements)vergoedingen voor de resterende looptijd van het Abonnement; en
 • worden de Diensten niet eerder geleverd dan wanneer de Klant zijn verplichtingen uit het Abonnement is nagekomen ofwel anderszins een regeling heeft getroffen met Ziggo. De opgeschorte periode bedraagt nooit meer dan twee maanden, waarna Ziggo overgaat tot beëindiging.
 • In geval van beëindiging moet de Klant een nieuwe Aanvraag indienen om de Dienst geleverd te krijgen. Ziggo kan voor elke Dienst (her)aansluitkosten bij de Klant in rekening brengen.