Nieuwe voorwaarden

Ziggo gaat zijn Algemene Voorwaarden aanpassen. Hieronder hebben we voor u de verschillen tussen de oude Algemene Voorwaarden en de Nieuwe Algemene Voorwaarden overzichtelijk in een tabel geplaatst. Daarmee kunt u snel beoordelen in hoeverre de nieuwe voorwaarden voor u gevolgen hebben.

Op de Voorwaardenpagina hebben we voor u een overzicht van meest gestelde vragen gemaakt. Hier zijn de meeste antwoorden op uw eventuele vragen te vinden. Mocht uw vraag hier niet bij staan, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Het totale bestand met de nieuwe Algemene Voorwaarden kunt u hier alvast downloaden.

Paragraaf Oude algemene voorwaarden (ingangsdatum 1-11-2009) Nieuwe Algemene Voorwaarden (ingangsdatum 15-09-2014) Wat betekent dit voor u als klant?
Artikel 01: definities Digitale ontvanger
een door Ziggo goedgekeurde digitale ontvanger met toebehoren, in combinatie met de Smartcard, benodigd en geschikt voor de ontvangst van de digitaal doorgegeven programma’s uit het Standaard RTV-pakket en de Diensten digitale radio en televisie;
Digitale ontvanger
een door Ziggo goedgekeurde digitale ontvanger met toebehoren, al dan niet in combinatie met de Smartcard, dan wel door Ziggo gecertificeerde software benodigd en geschikt voor de ontvangst van de digitaal doorgegeven programma’s uit het Standaard RTV-pakket en de Diensten Digitale Radio en Televisie;
Deze wijziging heeft voor u als gebruiker geen gevolg, dit is slechts een tekstuele verbetering.
Artikel 01: definities Identiek aan artikel 1 Aanvullende voorwaarden DTV. Software de ten behoeve van de ontvangst van Ziggo Digitale Televisie aan de Klant beschikbaar gestelde software en gegevensdragers. Deze is overgenomen uit de aanvullende voorwaarden Digitale Televisie, slechts een verplaatsing en daarom zonder consequenties.
Artikel 01: definities Ziggo
Ziggo B.V. gevestigd in Groningen
Ziggo
Ziggo B.V. gevestigd in Utrecht
Wijziging van de officiële vestigingsplaats van Ziggo, voor u als gebruiker heeft dit geen gevolgen
Artikel 01: definities Identiek aan artikel 1 Aanvullende voorwaarden DTV. Ziggo Digitale Televisie
de levering van de dienst Digitale Televisie die onder meer inhoudt: het al dan niet On Demand, digitaal doorgeven van programma's en eventuele (informatie)diensten uit het Standaard RTV-pakket, zoals, voorzover beschikbaar, individuele televisie- en/of radioprogramma's en/of Aanvullende Digitale Pakketten, Servicediensten, pay per view-diensten, films en overige content en (informatie)diensten.
Deze is overgenomen uit de aanvullende voorwaarden Digitale Televisie, slechts een verplaatsing en daarom zonder consequenties.
Artikel 3.7 Als een Abonnement is aangegaan op basis van “koop op afstand” (7:46a BW), bijvoorbeeld door een Aanvraag via de Website, dan kan de Klant dat Abonnement binnen zeven werkdagen na de ingangsdatum daarvan schriftelijk via de Klantenservice beëindigen. De kosten van het terugsturen van eventuele apparatuur en toebehoren komen voor rekening van de Klant. Als een Abonnement telefonisch is aangegaan of door een Aanvraag via de Website, dan kan de Klant dat Abonnement veertien kalenderdagen na de ingangsdatum daarvan via de Klantenservice beëindigen. De kosten van het terugsturen van eventuele apparatuur en toebehoren komen voor rekening van de Klant. Vanwege gewijzigde wetgeving (Wet Consumentenrecht) is de bedenktermijn verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Dit heeft voor u als gebruiker geen consequenties en geldt alleen voor nieuwe klanten of bestaande klanten die een nieuw contract met Ziggo aangaan.
Artikel 4.1 Het Abonnement geldt voor onbepaalde tijd. De Klant kan het Abonnement schriftelijk via de Klantenservice te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 1. Het Abonnement geldt voor onbepaalde tijd. De Klant kan het Abonnement schriftelijk, telefonisch en elektronisch via de Klantenservice te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Vanaf nu kunt u op meerdere manieren opzeggen. Niet meer alleen schriftelijk maar nu ook telefonisch of via ons webformulier.
Artikel 5.3 Verplaatst vanuit de aanvullende voorwaarden Digitale Televisie Om toegang te krijgen tot de digitaal doorgegeven programma’s uit het Standaard RTV-pakket moet de Klant een Digitale Ontvanger en een geregistreerde Smartcard hebben, waarmee de Klant ook gebruik kan maken van de overige Diensten Digitale Radio en Televisie, dit onder de daarvoor geldende aanvullende voorwaarden. De Smartcard is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze is overgenomen uit de aanvullende voorwaarden Digitale Televisie, slechts een verplaatsing en daarom zonder consequenties.
Artikel 5.4 Verplaatst vanuit de aanvullende voorwaarden Digitale Televisie Op de toegang tot de digitaal doorgegeven programma’s uit het Standaard RTV-pakket, het gebruik van Digitale Ontvanger en de Smartcard, zijn de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Digitale Televisie van toepassing. Deze voorwaarden en verdere informatie over de Digitale Ontvanger en de Smartcard zijn te vinden op de Website. Deze is overgenomen uit de aanvullende voorwaarden Digitale Televisie, slechts een verplaatsing en daarom zonder consequenties.
Artikel 6 in de nieuwe Algemene Basisvoorwaarden Ziggo Verplaatst vanuit artikel 3 Aanvullende voorwaarden DTV. artikel 6 – Ziggo Digitale Televisie – Digitale Ontvanger en Smartcard.
1. Om toegang te krijgen tot Ziggo Digitale Televisie moet de Klant een Digitale Ontvanger en een geregistreerde Smartcard hebben. De Klant registreert de Smartcard op de voorgeschreven wijze bij Ziggo. Voor deze registratie kan Ziggo bij de Klant een periodieke vergoeding in rekening brengen.
2. Om een Aanvullend Digitaal Pakket te ontvangen gaat de Klant, na registratie van zijn Smartcard, een Abonnement Aanvullend Digitaal Pakket aan. De registratie van de Smartcard geldt voor onbepaalde tijd. De Klant kan de registratie schriftelijk via de Klantenservice opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Als de Klant een Abonnement Aanvullend Digitaal Pakket is aangegaan waarvoor een minimum-abonnementsduur geldt, dan kan de Klant de registratie niet eerder opzeggen dan tegen het einde van die minimumduur.
3. Ziggo kan de Klant de mogelijkheid bieden om gedurende een beperkte periode, bij wijze van kennismaking en onder de daarvoor geldende specifieke voorwaarden, een of meer van de Aanvullende Digitale Pakketten (gratis) te ontvangen.
4. De Smartcard is persoonlijk en niet overdraagbaar.
5. De Klant kan de Smartcard beveiligen door middel van een pincode. De Klant is verantwoordelijk voor elk gebruik van de Smartcard.
Deze is overgenomen uit de aanvullende voorwaarden Digitale Televisie, slechts een verplaatsing en daarom zonder consequenties.
Artikel 6 in de nieuwe Algemene Basisvoorwaarden Ziggo Verplaatst vanuit artikel 3 Aanvullende voorwaarden DTV. 6. De Smartcard blijft eigendom van de leverancier daarvan en wordt aan de Klant in bruikleen gegeven. De Klant zal de instructies van Ziggo of de leverancier in verband met het gebruik en het activeren van de Smartcard opvolgen. Bij het einde van de levering van de Ziggo Digitale Televisie, op welke grond dan ook, vernietigt de Klant de Smartcard.
7. De Klant zal geen veranderingen aan de Smartcard (laten) aanbrengen of daaraan reparaties (laten) verrichten door een ander dan de leverancier van de Smartcard. Alle eventuele kosten van reparatie of vervanging van de Smartcard die het gevolg zijn van overtreding van het bepaalde in dit lid komen voor rekening van de Klant.
8. De Klant meldt verlies, diefstal, beschadiging of verduistering van de Smartcard onmiddellijk aan de Klantenservice zodat Ziggo maatregelen ter voorkoming van misbruik van de Smartcard kan treffen. Tot het moment van melding is de Klant aansprakelijk voor de kosten in verband met elk bevoegd of onbevoegd gebruik van de Smartcard.
9. De Klant stelt de Smartcard niet ter beschikking aan derden, die niet uit hoofde van het Abonnement Ziggo Digitale Televisie bevoegd zijn van die Smartcard gebruik te maken.
Deze is overgenomen uit de bestaande aanvullende voorwaarden Digitale Televisie, heeft dus voor u als gebruiker ook geen gevolgen.
In de nieuwe AVW Artikel 7 Verplaatst vanuit artikel 5 Aanvullende voorwaarden DTV. artikel 7 – Software 1. De Klant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de Software voor de duur van het Abonnement Ziggo Digitale Televisie. Hierop zijn de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
2. Het is de Klant niet toegestaan de Software, of gedeeltes daarvan, openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor gebruik dat de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo en de toepasselijke licentievoorwaarden uitdrukkelijk toestaan.
3. De Klant verleent zijn toestemming en medewerking aan het doorvoeren van updates in de Software.
4. Ziggo vrijwaart de Klant voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, die zijn ontstaan door het gebruik van de door Ziggo beschikbaar gestelde Software en de bijbehorende schriftelijke informatie, mits de Klant:
- de Software overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo en de toepasselijke licentievoorwaarden gebruikt;
- Ziggo onmiddellijk informeert over aanspraken van derden;
- de behandeling van aanspraken of geschillen aan Ziggo overlaat; en
- Ziggo op zijn verzoek van de benodigde informatie voorziet.
Deze is overgenomen uit de bestaande aanvullende voorwaarden Digitale Televisie, heeft dus voor u als gebruiker ook geen gevolgen.
In de nieuwe AVW Artikel 11.6 Verplaatst vanuit artikel 3 lid 6 Aanvullende voorwaarden Internet, die alleen betrekking had op Internetmodem. Nu ook op de Aansluiting en andere apparatuur. Boete is verhoogd van € 225 naar € 230. 6. Als sprake is van een zodanig defect veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de Klant of onbevoegd aangebrachte verandering aan de Aansluiting of de door Ziggo ter beschikking gestelde apparatuur, dat de Aansluiting of de door Ziggo ter beschikking gestelde apparatuur niet meer gerepareerd kan worden, is de Klant een direct opeisbare boete van €230 aan Ziggo verschuldigd. Dit artikel is overgenomen uit de Aanvullende Voorwaarden Internet, hier had het artikel alleen betrekking op het internetmodem, nu dus op alle door Ziggo ter beschikking gestelde apparatuur. Bij normaal gebruik heeft dit voor u geen enkele consequenties. Het bijbehorende boete bedrag is gecorrigeerd naar aanleiding van de btw-verhoging enkele jaren geleden.
In de nieuwe AVW artikel 11.7 Verplaatst vanuit artikel 3 lid 9 Aanvullende voorwaarden DTV m.b.t. Smartcard en Digitale Ontvanger. Verplaatst vanuit artikel 4 lid 7 Aanvullende voorwaarden Telefonie m.b.t. Telefoniemodem en vanuit artikel 4 lid 7 Aanvullende voorwaarden Internetmodem. Bepaling is uitgebreid tot Aansluiting en andere apparatuur. Boete is verhoogd van € 225 naar € 230. 7. Als sprake is van een zodanige verandering aan de Aansluiting, de daaraan aangesloten apparatuur of Smartcard, dat de mogelijkheid wordt gecreëerd onbevoegd c.q. zonder toestemming van Ziggo gebruik te maken van de Diensten, is de Klant een direct opeisbare boete van €230 aan Ziggo verschuldigd. Dit artikel is overgenomen uit de Aanvullende voorwaarden Digitale Televisie. Hier had het artikel alleen betrekking op het Telefoniemodem, nu dus op alle door Ziggo ter beschikking gestelde apparatuur. Bij normaal gebruik heeft dit voor u geen enkele consequentie. Het bijbehorende boete bedrag is gecorrigeerd naar aanleiding van de btw-verhoging enkele jaren geleden.
nieuw 11.8 - 11.9 - 11.10 Bestaan nu niet. 8. De Klant draagt als een goed huisvader zorg voor de door Ziggo aangebrachte voorzieningen, zoals kabels en apparatuur en de aan de klant ter beschikking gestelde zaken, zoals een modem. Als de door Ziggo aangebrachte voorzieningen dan wel ter beschikking gestelde zaken worden beschadigd, onbruikbaar worden of op een ander manier niet meer goed functioneren, als gevolg van een aan de Klant toe te rekenen omstandigheid, vergoedt de Klant aan Ziggo de schade aan die aangebrachte voorzieningen dan wel de ter beschikking gestelde zaken.
9. De Klant is ermee bekend dat via de Diensten toegang kan worden verkregen tot bijvoorbeeld informatie- of interactieve diensten van derden en dat daarop (algemene) voorwaarden en tarieven van derden van toepassing kunnen zijn.
10. De Klant is ermee bekend dat de op grond van een Abonnement ontvangen programma’s, (informatie)diensten en andere content waarop bijna altijd intellectuele eigendomsrechten rusten. Elke ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking kan leiden tot aansprakelijkheid van de Klant tegenover Ziggo en derden.
ad 8: Helaas komt het af en toe voor dat gebruikers onverantwoordelijk omgaan met de apparatuur die door Ziggo ter beschikking gesteld wordt. Met dit artikel probeert Ziggo dit te beperken. Om te voorkomen dat de kosten hiervoor door alle Ziggo klanten gedragen moeten worden is dit artikel opgenomen. Bij normaal gebruik van de Ziggo apparatuur heeft ook dit artikel geen enkel gevolg voor u als normale gebruiker. Ad 9: Een aanvulling, omdat Ziggo het in de loop der tijd mogelijk heeft gemaakt voor klanten om ook diensten die niet door Ziggo worden geproduceerd af te nemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn 090x-diensten of bijvoorbeeld OTT-aanbieders zoals NetFlix. Ad 10: Dit artikel brengt de AVW van Ziggo in lijn met de wetgeving rondom auteursrechten.
oud 11.1 2e bullet nieuw: 13.1 2e bullet eenmalige, periodieke of incidentele vergoedingen, waaronder administratiekosten (inclusief kosten van het genereren en verzenden van acceptgiro’s en aanmaningskosten), afsluitkosten, (her)aansluitkosten, voorrijkosten, verhuiskosten, kosten in verband met een door de Klant gevraagde wijziging van een Abonnement en kosten van bijzondere - al dan niet door de Klant gevraagde - voorzieningen of diensten; - eenmalige, periodieke of incidentele vergoedingen, waaronder administratiekosten (inclusief kosten van het genereren en verzenden van acceptgiro’s en aanmaningskosten), afsluitkosten, voorrijkosten, kosten in verband met een door de Klant gevraagde wijziging van een Abonnement en kosten van bijzondere - al dan niet door de Klant gevraagde - voorzieningen of diensten, waaronder de kosten genoemd in artikel 10 lid 2; Verhuiskosten en (her)aansluitkosten zijn hier verwijderd omdat deze geen rol meer spelen in de betreffende situatie.
Oud artikel 12.3 nieuwe 14.3 Tenzij tussen de Klant en Ziggo anders is overeengekomen, vindt betaling van alle verschuldigde vergoedingen als bedoeld in artikel 11 plaats door automatisch incasso van de door de Klant opgegeven bank- of girorekening, waarvoor de Klant Ziggo mondeling, via de Website of schriftelijk heeft gemachtigd. Tenzij tussen de Klant en Ziggo anders is overeengekomen, vindt betaling van alle verschuldigde vergoedingen als bedoeld in artikel 13 plaats door automatische incasso van de door de Klant opgegeven bank- of girorekening, waarvoor de Klant Ziggo mondeling, via de Website of schriftelijk heeft gemachtigd. Ziggo stuurt vooraf aan de automatische incasso een e-mailnotificatie waarin wordt aangegeven dat de factuur online klaarstaat. De incasso zal plaatsvinden binnen vier tot tien dagen na verzending van deze notificatie. Aanvulling dat Ziggo u nu van te voren op de hoogte stelt van het moment van afschrijven.
oud 13.1 nieuw: 15.1 2e bullet het Abonnement geheel of gedeeltelijk beëindigen, nadat hij de niet-nakomende partij eerst schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld en de niet-nakomende partij zijn verplichtingen niet alsnog binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld; dit mits de niet-nakoming die opschorting of beëindiging rechtvaardigt. het Abonnement geheel of gedeeltelijk beëindigen, nadat hij de niet-nakomende partij eerst schriftelijk of elektronisch in gebreke heeft gesteld en de niet-nakomende partij zijn verplichtingen niet alsnog binnen de gestelde redelijke termijn heeft hersteld; dit mits de niet-nakoming die opschorting of beëindiging rechtvaardigt en voor zover wettelijk toegestaan. Aangevuld met "zover wettelijk toegestaan". Dit geeft u als klant van Ziggo dus een nog betere bescherming.
Oud artikel 13.6 nieuw Artikel 15.6 Verplaatst vanuit artikel 4 lid 8 Aanvullende voorwaarden Internet m.b.t. Internetmodem en vanuit artikel 4 lid 8 Aanvullende voorwaarden Telefonie m.b.t. Telefoniemodem. De Klant retourneert op eigen kosten de in bruikleen gegeven of verhuurde zaken met toebehoren, in goede staat binnen vijftien dagen na beëindiging van het Abonnement op de door Ziggo aan te geven wijze. Als de Klant de zaken niet, niet volledig, niet op tijd, niet in goede staat of niet op de voorgeschreven wijze retourneert, is hij een direct opeisbare boete aan Ziggo verschuldigd. De hoogte van de geldende boete is vermeld in het Tarievenoverzicht. De Klant is daarna niet meer verplicht de zaken te retourneren. Dit artikel is overgenomen uit de Aanvullende Voorwaarden Internet en de Aanvullende Voorwaarden Telefonie. Deze is dus vanaf nu generiek geworden.
Oud 14.1 nieuw 16.1 Ziggo is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, dit voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid in dit artikel niet wordt beperkt of uitgesloten.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Ziggo blijven buiten toepassing als, en voorzover, schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ziggo.
Ziggo is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan hem toe te rekenen tekortkoming, dit voor zover de wet dat bepaalt en de aansprakelijkheid in dit artikel niet wordt beperkt of uitgesloten. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Ziggo blijven buiten toepassing als, en voor zover, schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Ziggo. Tekstuele aanpassing waarbij "Grove schuld" is gewijzigd in "bewuste roekeloosheid".
Oud 14.4 laatste bullet nieuw 16.4 laatste bullet schade, in de ruimste zin van het woord, bijde installatie of het gebruik door de Klant vaneen Dienst, tenzij deze schade is veroorzaaktdoor grove schuld of opzet van Ziggo of eendoor Ziggo ingeschakelde derde. schade, in de ruimste zin van het woord, bij de installatie of het gebruik door de Klant van een Dienst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Ziggo of een door Ziggo ingeschakelde derde. Tekstuele aanpassing waarbij "Grove schuld" is gewijzigd in "bewuste roekeloosheid".
artikel 16.7 aanvulling Bestaat niet. Ziggo mag de werkelijke schade op de Klant verhalen, als deze hoger is dan de door de Klant op basis van de Algemene Voorwaarden verschuldigde boete. Indien een schade die veroorzaakt is door een Klant hoger is dan de opgelegde boete (zie ook artikel: 11), dan is Ziggo gerechtigd om ook het bedrag boven het opgelegde boetebedrag in rekening te brengen.
Nieuw 20.3 (artikel 18 is 20 geworden) Bestaat niet. Ziggo heeft zijn beleid ten aanzien van privacy neergelegd in het “privacybeleid” van Ziggo, zoals dat gepubliceerd is op de Website. Ziggo zal als nieuwe ontwikkelingen dat noodzakelijk maken het privacybeleid van Ziggo aanpassen. Een aanvulling. Het privacybeleid kunt u vinden op https://www.ziggo.nl/over-ziggo/privacy.
Oud 18.4 nieuw 20.5 De persoons- en verkeersgegevens van de Klant kunnen door Ziggo worden gebruikt voor de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, tenzij de Klant Ziggo te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben.
Bij de verwerking van de persoons- en verkeersgegevens van de Klant wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van de Klant.
De persoons- en verkeersgegevens van de Klant kunnen door Ziggo worden gebruikt voor de in het tweede lid van dit artikel bedoelde doelen, tenzij de Klant Ziggo te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben. Niet geanonimiseerde verwerking van verkeersgegevens voor marktonderzoek en direct marketing geschiedt pas na toestemming van de Klant. Deze toestemming kan te allen tijde weer door de Klant worden ingetrokken. Bij de verwerking van de persoons- en verkeersgegevens van de Klant wordt rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van de Klant. Ziggo mag u pas na uw goedkeuring commerciële boodschappen sturen.
nieuw 20.6 20.8 Bestaan niet. 6. De Klant kan bij de Klantenservice een schriftelijk verzoek indienen voor het corrigeren van, verwijderen van of inzage krijgen in de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. De Klant vermeldt bij zijn schriftelijke verzoek het onderwerp en sluit een kopie van zijn identiteitsbewijs bij.
8. De persoons- en verkeersgegevens zullen niet langer worden bewaard dan vereist voor een goede bedrijfsvoering en/of dan wettelijk verplicht dan wel vereist is.
Met deze aanvulling sluit Ziggo aan bij de huidige wetgeving en is uw belang beter geborgd.
Oud artikel 19.2 Nieuw artikel 21.2 Als een wijziging objectief in het nadeel van de Klant is, dan heeft de Klant het recht om het Abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt schriftelijk via de Klantenservice plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan. 2. Als een wijziging niet aantoonbaar in het voordeel van de Klant is, dan heeft de Klant het recht om het Abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum. Deze opzegging vindt via de Klantenservice plaats en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan. Vanaf nu hoeft uw opzegging niet meer schriftelijk te geschieden, maar kan gewoon via de Klantenservice afgehandeld worden.
Oud artikel 19.3 Nieuw artikel 21.3 De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging als bedoeld in dit artikel:
- wijzigingen in een Abonnement of Dienst op verzoek van de Klant; en
- wijzigingen van de samenstelling van het Standaard RTV-pakket. wijziging als bedoeld in dit artikel:
- de verhoging van een vergoeding op basis van het consumentenprijsindexcijfer;
- technische wijzigingen in de Aansluiting die door Ziggo op aanwijzing van de overheid
3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging als bedoeld in dit artikel:
- technische wijzigingen in de Aansluiting die door Ziggo op aanwijzing van de overheid zijn aangebracht;
- wijzigingen ter uitvoering van een wetswijziging; en
- wijzigingen in een Abonnement of Dienst op verzoek van de Klant.
Ziggo is vanaf nu, op basis van de huidige wetgeving, gerechtigd een prijsverhoging op basis van het consumentenprijsindexcijfer door te voeren zonder dat dat u het recht geeft om kosteloos op te zeggen.
Oud Artikel 20.3 Nieuw Artikel 22.3 Ziggo kan zijn rechten en verplichtingen uit het Abonnement overdragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen of anderszins gelieerde ondernemingen. 3. Ziggo kan zijn rechten en verplichtingen uit het Abonnement overdragen. Behalve in geval van overdracht van onderneming, heeft de Klant in geval van overdracht het recht het Abonnement op te zeggen. Uitzondering toegevoegd, de overdracht van onderneming is vanaf nu geen reden meer voor een voortijdige opzegging van uw abonnement.
Nieuw 24.3 Bestaat niet. 3. Een geschil dat voortvloeit uit het gebruik van een 0900-, 0906-, 0909- of 18-nummer dat door Ziggo wordt aangeboden, kan zowel door de Klant, die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, als door Ziggo worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders (IDA), Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Informatie over het behandelen van geschillen door de Geschillencommissie IDA is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. Geschillencommissie IDA toegevoegd.
Oud 22.3 Nieuw 24.4 4. De Geschillencommissie ECD neemt alleen geschillen in behandeling als de Klant zijn klacht tijdig, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan Ziggo heeft voorgelegd. Als de klacht niet in goed onderling overleg tussen de Klant en Ziggo kan worden opgelost, dan kan het geschil tot drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie ECD aanhangig worden gemaakt. 4. De Geschillencommissie ECD en/of de Geschillencommissie IDA nemen alleen geschillen in behandeling als de Klant zijn klacht tijdig, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan Ziggo heeft voorgelegd. Als de klacht niet in goed onderling overleg tussen de Klant en Ziggo kan worden opgelost, dan kan het geschil tot drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie ECD of de Geschillencommissie IDA aanhangig worden gemaakt. Geschillencommissie IDA toegevoegd.
Oud 22.4 nieuw 24.5 Bij de vaststelling van zijn bevoegdheiden de behandeling van geschillen handeltde Geschillencommissie ECD conformhet bepaalde in zijn reglement. Voor debehandeling van een geschil is een vergoedingverschuldigd. 5. Bij de vaststelling van haar bevoegdheid en de behandeling van geschillen handelen de Geschillencommissie ECD en de Geschillencommissie IDA conform het bepaalde in haar reglement. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Geschillencommissie IDA toegevoegd.
Oud 22.5 nieuw 24.6 Het besluit van de Geschillencommissie ECD geldt zowel voor de Klant als voor Ziggo als een bindend advies. 6. Het besluit van de Geschillencommissie ECD en/of de Geschillencommissie IDA geldt zowel voor de Klant als voor Ziggo als een bindend advies, Geschillencommissie IDA toegevoegd.
Oud 22.6 nieuw 24.7 Als de Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie ECD, is Ziggo aan deze keuze gebonden. Als Ziggo een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie ECD, krijgt de Klant vijf weken de tijd om te besluiten of hij daarmee akkoord gaat. Ziggo kondigt de Klant daarbij aan dat als hij besluit niet akkoord te gaan met het aanhangig maken van het geschil bij de Geschillencommissie ECD, Ziggo na die termijn van vijf weken vrij is het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 7. Als de Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie ECD en/of de Geschillencommissie IDA, is Ziggo aan deze keuze gebonden. Als Ziggo een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie ECD en/of de Geschillencommissie IDA, krijgt de Klant vijf weken de tijd om te besluiten of hij daarmee akkoord gaat. Ziggo kondigt de Klant daarbij aan dat als hij besluit niet akkoord te gaan met het aanhangig maken van het geschil bij de Geschillencommissie ECD en/of de Geschillencommissie IDA, Ziggo na die termijn van vijf weken vrij is het geschil bij de rechter aanhangig te maken. Geschillencommissie IDA toegevoegd.
Oud 22.7 Actuele informatie over de ten aanzien van (de levering van) een Dienst (eventueel) ingestelde en erkende geschillencommissie, waaronder de bevoegdheid en de gehanteerde procedure, kan worden verkregen via de Website. Vervallen. Niet meer van toepassing.
nieuw 24.8 en 24.9 Bestaan niet. 8. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan zowel Ziggo als de Klant een geschil voorleggen aan arbitrage of een bindend advies, ondermeer maar niet uitsluitend bij de stichting e-Court. Het arbitraal geding en de bindende adviesprocedure worden gevoerd overeenkomstig het procesreglement van het instituut voor arbitrage of bindend advies waar de zaak wordt voorgelegd.
9. Alvorens via arbitrage of bindend advies als bedoeld in het achtste lid van dit artikel te starten, zal Ziggo de Klant in de gelegenheid stellen om binnen een termijn van één maand alsnog voor behandeling van het geschil bij de Geschillencommissie ECD of de Geschillencommissie IDA te kiezen. Als de Klant kiest voor behandeling voor de Geschillencommissie ECD of de Geschillencommissie IDA zijn het eerste tot en met zevende lid van dit artikel van toepassing en kan het geschil niet meer worden voorgelegd aan de in lid 8 bedoelde arbitrage of een bindend advies.
Deze artikelen bieden u een betere en uitgebreidere rechtsbescherming.
Ziggo.nl maakt gebruik van cookies.Meer Info & Instellingen